20/07/2022 - Αλλαγή του τρόπου υποβολής της ένστασης για περικοπές δαπανών

  Αθήνα, 20/07/2022

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


  Κοινοποιούμε ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ με την οποία αλλάζει ο τρόπος που οι πάροχοι υγείας μπορούν να υποβάλλουν ένσταση, μετά από περικοπή στις δαπάνες τους.

   

  Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ

  14/07/2022 - Ερωτήματα για την υποβολή και αποστολή των δαπανών που αφορούν το Πρόγραμμα Δοξιαδή

  Προς :
  Διεύθυνση Ελέγχου και Εκκαθάρισης, κα Γ. Ζαχοπούλου
  Διεύθυνση Συμβάσεων, κ. Ν. Κικίλια
  Διεύθυνση Πληροφορικής, κ. Γ. Αγγούρη
  Κοινοποίηση :
  Διοικήτρια ΕΟΠΥΥ, κα Θ. Καρποδίνη

   

   

  Αθήνα, 14/07/2022
  Αρ. Πρωτ. : 74

   

  ΘΕΜΑ : Αίτημα για παροχή διευκρινίσεων σε σχέση με την υποβολή και αποστολή των δαπανών του Προγράμματος ΔΟΞΙΑΔΗ «Προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις μαστογραφίας κατά του καρκίνου του μαστού.»

  Αξιότιμες/Αξιότιμοι κυρίες/κύριοι,
  Αναφορικά, με το από 08/07/2022 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων του Οργανισμού με θέμα :" Ηλεκτρονική Υποβολή και φυσικό αρχείο δικαιολογητικών στο πλαίσιο της δράσης για τη δημόσια Υγεία «Προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις μαστογραφίας κατά του καρκίνου του μαστού.» ,το οποίο δημοσιεύτηκε στο site του ΕΟΠΥΥ στις 08/07/2022 θα θέλαμε να επισημάνουμε τα κάτωθι ως προβλήματα στον τρόπο, που υποδεικνύεται ότι πρέπει να ακολουθήσουν τα διαγνωστικά κέντρα, για την υποβολή και αποστολή αυτών των δαπανών :
  Η εν λόγω ανακοίνωση αναρτήθηκε το απόγευμα της 08/07/2022, ενώ οι υποβολές των δαπανών προς τον ΕΟΠΥΥ έχουν αρχίσει από την 01/07/2022 για τον 6ο.
  Οδηγίες σε σχέση με την υποβολή αυτών των δαπανών υπήρχαν στην σελίδα 10 της Πρόσκλησης, που είχε κοινοποιηθεί από τον Οργανισμό, απευθυνόμενη στους ιατρούς και τα ακτινοδιαγνωστικά κέντρα, για τη συμμετοχή στην υλοποίηση της Δράσης για τη Δημόσια Υγεία «Προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις μαστογραφίας κατά του καρκίνου του μαστού» κατ’ εφαρμογή της υπό στοιχεία Γ.Π. οικ. 27866/2022 (Β’2459) Κοινής Υπουργικής Απόφασης/ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε στο site του Οργανισμού την 01/06/2022.
  Ως εκ τούτου, αρκετοί πάροχοι έχουν ήδη αποστείλει τις εν λόγω δαπάνες στον ΕΟΠΥΥ χωρίς να έχουν λάβει υπόψιν τους το από 08/07/2022 έγγραφο του Οργανισμού και το οποίο ζητάει έξτρα στοιχεία να υποβληθούν σε σχέση με αυτά που ανέφερε η Πρόσκληση της 01/06/2022.
  Επισημαίνουμε ότι από την Πρόσκληση δεν προδιαγράφονταν η υποχρέωση των διαγνωστικών κέντρων για την υποβολή βεβαιώσεων από τους ακτινοδιαγνώστες της μονάδας Π.Φ.Υ. όπου να αναφέρει ότι για όλα τα παραπεμπτικά α) ψηφιακής μαστογραφίας και β) υπερηχογραφημάτων που εκτελέστηκαν και περιλαμβάνονται στην μηνιαία υποβολή, έχει διενεργηθεί διάγνωση και έχει ενημερωθεί ο Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.) των Δικαιούχων.
  Θέλουμε να επισημάνουμε ότι έχουν ήδη αρχίσει οι καλοκαιρινές διακοπές στελεχών και γιατρών των διαγνωστικών μονάδων, και ως εκ τούτου είναι δύσκολη η εκ των υστέρων σύνταξη τέτοιου είδους βεβαιώσεων από την πλευρά των ακτινοδιαγνωστών.
  Επιπλέον, θέλουμε να λάβετε υπόψη σας ότι υπάρχει περίπτωση να έχει λήξει η συνεργασία του διαγνωστικού κέντρου με κάποιον από ακτινοδιαγνώστες του. Παρακαλούμε ενημερώστε μας για το πώς δύναται θα συνταχθούν αυτές οι βεβαιώσεις που ζητούνται;
  Τι μπορεί να γίνει στις περιπτώσεις που είτε έχουν ήδη αποσταλεί οι εν λόγω δαπάνες στο Κέντρο Διαλογής είτε είναι αδύνατη η σύνταξη αυτών των βεβαιώσεων από τους καθ’ ύλην αρμοδίους;
  Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι οι βεβαιώσεις που ζητούνται από τους ακτινοδιαγνώστες είναι μια ενέργεια καταρχάς εντελώς γραφειοκρατική, χωρίς πραγματικό νόημα και δημιουργεί και προβλήματα.

  Θεωρούμε την σύνταξη τέτοιου είδους βεβαιώσεων από τους ακτινοδιαγνώστες της μονάδας ως μία γραφειοκρατική ενέργεια, διότι αν ο ΕΟΠΥΥ έχει τη δυνατότητα ταυτοποίησης αυτών που θα αναγράφονται στις εν λόγω βεβαιώσεις, τι νόημα έχει αυτή η ενέργεια;
  Από την άλλη, εάν ο ΕΟΠΥΥ δεν έχει τη δυνατότητα ελέγχου των βεβαιούμενων από την πλευρά των ακτινοδιαγνωστών, τι νόημα έχει και πάλι η σύνταξή τους;

  Από την άλλη, έστω ότι διαγνώσεις για τις μαστογραφίες και για τους υπερήχους κάνουν πολλοί ακτινοδιάγνωστες εντός του διαγνωστικού κέντρου και όχι μόνο ένας.
  Οι βεβαιώσεις απαιτούνται από κάθε ακτινοδιαγνώστη του διαγνωστικού κέντρου που έχει κάνει γνωματεύσεις σε αυτές τις εξετάσεις ή από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο της μονάδας;

  Έστω ότι οι ακτινοδιαγνώστες συντάσσουν τις βεβαιώσεις που ζητούνται από τον Οργανισμό.
  Βάσει της Πρόσκλησης συμμετοχής των διαγνωστικών κέντρων στο εν λόγω Προληπτικό Πρόγραμμα αναφέρεται ότι η καταγραφή του αποτελέσματος από τον ακτινοδιαγνώστη είναι προϋπόθεση για την καταβολή αποζημίωσης των διενεργηθέντων προληπτικών εξετάσεων μαστογραφίας και υπερήχων μαστού.
  Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τον τρόπο ελέγχου αυτής της ενέργειας από την πλευρά των διαγνωστικών κέντρων, τη στιγμή που οι κωδικοί που κατέχουν οι γιατροί στην ΗΔΙΚΑ είναι προσωπικοί και άρα δεν υπάρχει πρόσβαση από στελέχη του διαγνωστικού κέντρου, για την επιβεβαίωση/έλεγχο της τήρησης των προβλεπόμενων της Πρόσκλησης.
  Αν δηλαδή θέλουν οι διαγνωστικές μονάδες να ελέγξουν ότι όλα γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση ώστε να μην διατρέχουν τον κίνδυνο περικοπών, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τον τρόπο που μπορούν να το κάνουν.
  Είναι αδιανόητο τα διαγνωστικά να φέρουν ευθύνη για ενέργειες που ούτε μπορούν να κάνουν (καταχώρηση αποτελέσματος στον Α.Η.Φ.Υ.), αλλά ούτε και να ελέγξουν.

  Επειδή διαπιστώνουμε ότι οι βεβαιώσεις που ζητούνται από τους ιατρούς μόνο προβλήματα και επιπλέον γραφειοκρατικές διαδικασίες δημιουργούν στις διαγνωστικές μονάδες, παρακαλούμε για την απαλοιφή της υποχρέωσης υποβολής των βεβαιώσεων των ακτινοδιαγνωστών για όλους τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω.

  Μετά τιμής

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  Ι. Καραμηνάς                                       Ι.Μάκκας

  12/07/2022 - Υποβολή και Αποστολή δαπανών για τις προληπτικές εξετάσεις κατά του καρκίνου του μαστού

  Αθήνα, 12/07/2022

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


  Κοινοποιούμε ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή και αποστολή του φυσικού αρχείου, που αφορά τις δαπάνες των εξετάσεων που εκτελούνται στο πλαίσιο της προληπτικής δράση του Προγράμματος ΔΟΞΙΑΔΗΣ κατά του καρκίνου του μαστού.


  Υποβολή Δαπανών Προγράμματος ΔΟΞΙΑΔΗ –
  Πρόληψη κατά του καρκίνου του μαστού

  07/07/2022 - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από 01/07/2022-15/07/2022

  Αθήνα, 07/07/2022

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


  Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 3367/Β’/30-06-2022 με το οποίο ορίζονται οι προϋποθέσεις εισόδου και παραμονής στις πρωτοβάθμιες δομές υγείας για ασθενείς και συνοδούς από 1-15 Ιουλίου (δεν αλλάζει κάτι για τα διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια).

   

   

  ΦΕΚ 3367/Β’/30-06-2022
  (Σελ. 33467-33469)