ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 2011

   

  Αθήνα, 11 Απριλίου 2011

   

  Τα Διοικητικά Συμβούλια των επαγγελματικών οργανώσεων

  α) της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ και

  β) της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, αφού συζητήσαμε εκτεταμένα τα προβλήματα του κλάδου και ειδικότερα την απαράδεκτη καθυστέρηση και υπερημερία κάποιων δημόσιων ασφαλιστικών ταμείων και συγκεκριμένα των  Ο.Π.Α.Δ. , Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. , Ο.Α.Ε.Ε. και Δ.Ε.Η. (Τ.ΑΥ.Τ.Ε.Κ.Ω.),  με το χρόνο εξόφλησής μας από τα ανωτέρω ασφαλιστικά ταμεία  να επιμηκύνεται καθημερινά, αποφασίζουμε σήμερα να αντιδράσουμε, υπογράφοντες το παρακάτω

   

  Π  Ρ  Ω  Τ  Ο  Κ  Ο  Λ  Λ  Ο        Σ  Υ  Ν  Ε  Ρ  Γ  Α  Σ  Ι  Α  Σ

   

  Τα ως άνω Σωματεία εκπροσωπούμε και έχουμε ως μέλη μας ιατρούς και ιατρικές επιχειρήσεις, που, συμβαλλόμενοι με τα ανωτέρω ταμεία,  παρέχουμε το μεγαλύτερο μέρος των ιατρικών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στους ασφαλισμένους τους, τους οποίους και εξυπηρετούμε παρέχοντας  υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας.

  Για τις υπηρεσίες αυτές, τις οποίες έχουμε ήδη παράσχει, δεν εξοφλούμαστε για χρονικό διάστημα που σε κάποια μέλη μας για μεν τον Ο.Π.ΑΔ. φτάνει τους 16 μήνες και σε μερικές περιοχές όπως ο Πειραιάς τους 19 μήνες, για το Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. τους 20 μήνες,  για τον Ο.Α.Ε.Ε. τους 15 μήνες και σε μερικές περιοχές τους 24 μήνες, για το ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΑΠΟΤΕ τους 27 μήνες, για το ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΑΑΠΤΠΓΑ τους 17 μήνες, για το ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΑΠΗΣΑΠ τους 16 μήνες, για το ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΑΠΕΤΕ τους 10 μήνες, για το ΕΤΑΑ ΤΣΑΥ τους 18 μήνες, για το ΕΤΑΑ Ταμείο Νομικών τους 15 μήνες, για το ΕΤΑΠ ΜΜΕ ΤΣΕΥΠ τους 18 μήνες, για τον ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ τους 6 με 9 μήνες, για το ΙΚΑ τους 11 μήνες και για το ΤΑΥΤΕΚΩ Δ.Ε.Η. τους 20 μήνες, με αποτέλεσμα η υπομονή και η φυσική και οικονομική αντοχή μας να έχουν φθάσει στα όρια τους.

  Καλούμε τους υπεύθυνους να εγκαταλείψουν τις μεθόδους του ψευδεπίγραφου και ανούσιου –πλέον- διαλόγου και να προχωρήσουν στην άμεση καταβολή του συνόλου των οφειλομένων για τα έτη 2009 και 2010, ενώ  από το τρέχον έτος, να εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους εντός διμήνου, όπως επιτάσσει η Ελληνική και  Κοινοτική νομοθεσία.

   

  Δ  Ε  Σ  Μ  Ε  Υ  Ο  Μ  Α  Σ  Τ  Ε

   

  -         Να καλέσουμε τα συναρμόδια Υπουργεία να δώσουν άμεση λύση σε ένα πρόβλημα, το οποίο έχει φέρει τα μέλη μας, ιατρικά εργαστήρια και διαγνωστικά  κέντρα στα πρόθυρα αναστολής των εργασιών τους.

  -         Εάν δεν το πράξουν, να σταματήσουμε να δεχόμαστε μετά τις …2 ΜΑΙΟΥ… 2011 τα παραπεμπτικά των ανωτέρω ασφαλιστικών ταμείων.

  -         Να ζητούμε από τους  ασφαλισμένους  των ταμείων αυτών  να καταβάλλουν  εξ’ ιδίων το κόστος, σύμφωνα με το κρατικό τιμολόγιο και να του χορηγούμε απόδειξη, ώστε να εισπράττουν τα χρήματα που κατέβαλαν αυτοπροσώπως από τους συγκεκριμένους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

  -         Να εξαντλήσουμε, ως κορυφαίοι, αξιόπιστοι και πλέον αντιπροσωπευτικοί ιδιωτικοί φορείς του Ιατρικού Κόσμου που εκπροσωπούμε, τις προσπάθειές μας, ώστε να επιτύχει η κινητοποίησή μας αυτή και να έχει την μεγαλύτερη δυνατή ανταπόκριση και συμμετοχή από τους συναδέλφους μας.

  -         Να απέχουμε, μετά την υπογραφή του παρόντος και εφεξής, από οποιαδήποτε ενέργεια ή συνεννόηση κατά μόνας, η οποία μπορεί να υποσκάψει τόσο τους όρους του παρόντος πρωτοκόλλου συνεργασίας, όσο και την γενικότερη επιτυχία της κινητοποίησης που αποφασίζουμε.  Τουναντίον, δεσμευόμαστε να πράττουμε την οποιαδήποτε απαραίτητη ενέργεια από κοινού και στα πλαίσια της καλής πίστης και συνεργασίας.

  -         Να ενημερώσουμε με κάθε πρόσφορο μέσο τους ασφαλισμένους των συγκεκριμένων ταμείων  που είναι και οι χρήστες των υπηρεσιών μας, ότι η ταλαιπωρία την οποία θα υποστούν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση και την μόνη διέξοδο τόσο για την επίλυση των δίκαιων αιτημάτων μας όσο και για την αναβάθμιση των υπηρεσιών που δέχονται και να ζητήσουμε την κατανόηση και συμπαράστασή τους.

  Η κινητοποίηση αυτή αποτελεί πλέον την μόνη διέξοδό μας, αφού εξαντλήσαμε κάθε περιθώριο καλής διάθεσης και ορίων του Ιατρικού Κόσμου που εκπροσωπούμε, ο οποίος εμπαίζεται πλέον καθημερινά τόσο από την Κυβέρνηση όσο και από τις διοικήσεις των ανωτέρω αναφερόμενων δημόσιων ασφαλιστικών οργανισμών.

   

  Για την

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Λεωνίδας Αναγνώστου             Αργύρης Πλακιώτης

  Πρόεδρος ΔΣ                           Γεν. Γραμματέας

   

  Για την

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Βαγγέλης Σπανός             Απόστολος Τερζόπουλος

  Πρόεδρος ΔΣ                       Γεν. Γραμματέας

   

  Ακολουθεί κατάλογος φορέων Π.Φ.Υ., οι κατά το νόμο υπεύθυνοι των οποίων, δέχονται ανεπιφύλακτα το παραπάνω πρωτόκολλο συνεργασίας και δεσμεύονται με την υπογραφή τους απαρέγκλιτα να το τηρήσουν.

   

  ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ Π.Φ.Υ.

  ΟΝ/ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

  ΔΙΕΘΥΝΣΗ – ΤΗΛΕΦΩΝΟ

  ΦΟΡΕΑ Π.Φ.Υ.

  ΥΠΟΓΡΑΦΗ

  ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ Π.Φ.Υ.

  ΟΝ/ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

  ΔΙΕΘΥΝΣΗ – ΤΗΛΕΦΩΝΟ

  ΦΟΡΕΑ Π.Φ.Υ.

  ΥΠΟΓΡΑΦΗ

  ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 4/4/2011

  ΑΘΗΝΑ, 04/04/2011

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

   

  Μετά την διαφαινόμενη αθέτηση των υποσχομένων για ακόμη μια φορά, πιθανότατα λόγω ανωτέρας βίας, από τον πρόεδρο του Ο.Π.Α.Δ. κ. Κυριάκο ΣΟΥΛΙΩΤΗ, όσον αφορά την εξόφληση των ιατρικών διαγνωστικών εξετάσεων που έχουν διενεργηθεί στους ασφαλισμένους του οργανισμού περίθαλψης των Δημοσίων Υπαλλήλων, που σε ορισμένες Υ.Π.Α.Δ., όπως αυτή του ΠΕΙΡΑΙΑ, παραμένουν ανεξόφλητες από τον ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ του 2009, δηλαδή δέκα εννέα (19) ολόκληρους μήνες, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων (ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ.), μαζί με τις άλλες ενώσεις των εργαστηριακών ιατρών που συμμετέχουν στην Ομοσπονδία (Π.Ο.Σ.Ι.Π.Υ.) και σε συνεννόηση με την Ένωση Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, EUROMEDICA, κ.α.) προετοιμάζει Πανελλήνια Γενική Συνέλευση όλων των φορέων που εκπροσωπούν την ιδιωτική εργαστηριακή ιατρική, το ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ και ώρα 11 π.μ., στο ξενοδοχείο PRESIDENT (Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 43, Αμπελόκηποι), για λήψη δραστικών αποφάσεων, μαζικού χαρακτήρα, που αφορούν τις μεγάλες καθυστερήσεις εξόφλησης των παρεχομένων ιατρικών υπηρεσιών, προς τους ασφαλισμένους των Δημοσίων Ασφαλιστικών Ταμείων, ένα εκ των οποίων είναι και ο Ο.Π.Α.Δ..

  Οι δυνατότητες περαιτέρω πίστωσης, των παρόχων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας προς τα ασφαλιστικά ταμεία, έχουν προ πολλού εξαντληθεί και ο κίνδυνος άμεσης κατάρρευσης των μονάδων μας, με όλες τις αρνητικές συνέπειες που εμπεριέχει αυτή και για την Εθνική Οικονομία, είναι πλέον προ των πυλών.

  Κάτω από αυτό το αντικειμενικό οικονομικό βάρος και από την απόλυτα δικαιολογημένη πίεση που ασκούν τα μέλη του Συνδέσμου μας στον Πρόεδρο και στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ., έντονα πιεστικές καταστάσεις τις οποίες βαίνουμε εξ’ άλλου όλοι μας και παρά την φιλότιμη προσπάθεια και ειλικρινή διάθεση βοήθειας, που πιστεύουμε ακόμη ότι καταβάλλει ο Πρόεδρος του Ο.Π.Α.Δ. για επίλυση του προβλήματος, είμαστε αναγκασμένοι, εφ’ όσον δεν υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις του Προέδρου και των συνεργατών του, μέχρι την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, να παροτρύνουμε τα μέλη μας να συμμετάσχουν μαζικά στις κινητοποιήσεις που θα αποφασιστούν, αν θέλουμε να διατηρήσουμε κάποιες μικρές ελπίδες σωτηρίας που μας απομένουν ακόμη.

  Τελειώνοντας , σας επισυνάπτουμε την ανακοίνωση της Π.Ο.Σ.Ι.Π.Υ. και την πρόσκληση που ετοιμάζεται για να σας αποσταλεί και θεωρούμε την παρουσίας σας βεβαία, γιατί κρίνεται το μέλλον του κλάδου μας και ο καθένας από εμάς και πρώτα απ’ όλους η Πολιτεία, θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους.


       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ    

   Γεώργιος ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ                     Ιωάννης ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ
    Ιατρός Ακτινολόγος                               Βιοχημικός

  Επιστολή πρoς τους Προέδρους και τα ΔΣ των επί μέρους Ενώσεων της ΠΟΣΙΠΥ

  Αθήνα 28/03/2011

  Πρ
  τους Προέδρους και τα ΔΣ των επί μέρους Ενώσεων της ΠΟΣΙΠΥ

   

  Αγαπητοί Συνάδελφοι.

  Το ΔΣ / ΠΟΣΙΠΥ, στη πρόσφατη σύγκλησή του και με απόλυτη πλειοψηφία, αποφάσισε και συγκαλεί Γενική Συγκέντρωση  των μελών, εγγεγραμμένων μια μη, όλων των Επαγ. Ενώσεων , Φορέων  και Συλλόγων της επικράτειας, εκτιμώντας ότι , η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί από την ανομολόγητη  στάση πληρωμών από τα περισσότερα ασφαλιστικά ταμεία πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα και από όλους .

  Η Γενική Συγκέντρωση θα γίνει το Σάββατο 16/4/2011 στο Hotel President, Λ. Κηφισίας 43, Αμπελόκηποι, Αθήνα, από την 11.00 και με τα εξής θέματα:

  α) Η στάση πληρωμών από τα ασφαλιστικά ταμεία σαν αιτία της κατάρρευσης της Α΄θμιας Ιδιωτικής Υγείας, και

  β) Νέες συμβάσεις με τα νέα ταμεία;

  Η ευρεία συμμετοχή μελών και μη μελών, για την ανταλλαγή απόψεων και τη λήψη αποφάσεων είναι καθοριστικοί παράγοντες για την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος και προς τούτο η  ΠΟΣΙΠΥ έχει εκτυπώσει 4.000 προσκλήσεις ( ως συνημ. Υπόδειγμα) , τις οποίες και θα διανείμει εντός των προσεχών ημερών , στις επί μέρους Ενώσεις , για το κάλεσμα των ενδιαφερομένων.

       

                                       Για το Διοικητικό Συμβούλιο

           Ο Πρόεδρος                                                 Ο Γεν. Γραμματέας
      Λ. Αναγνώστου                                                    
  Α. Πλακιώτης