ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ


  ΜΕΡΟΣ Α’

  Α Ν Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η  Σ. ΕΠ. Ε


  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

  ΣΥΣΤΑΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ


  Άρθρο 1

  Σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε)

  Συστήνεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), υπαγόμενο απευθείας στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Συστήνεται επίσης μία θέση μετακλητού Ειδικού Γραμματέα, ο οποίος προΐσταται του Σώματος αυτού (άρθρο 53 του π.δ. 63/2005, ΦΕΚ Α΄98).

   

  Άρθρο 2

  Έργο και Αρμοδιότητες - Ελεγκτική και Υποστηρικτική Δράση

   

  Άρθρο 79

  Οργανωτικά Θέματα ΦΚΑ

  1. α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 50 του Ν. 3518/06 συμπληρώνεται ως εξής:

  «Επίσης συνιστώνται στο γραφείο Διοικητή του ΟΑΕΕ τέσσερις θέσεις ειδικών συνεργατών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου» .

  β. Για την υποβοήθηση  του έργου του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΗΔΙΚΑ, συνιστώνται δύο (2) θέσεις ειδικών συμβούλων και  δύο (2) θέσεις ειδικών συνεργατών με σχέση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

  Οι ανωτέρω πρέπει να έχουν πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής.

  Η πρόσληψη γίνεται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου, η δε διάρκειά της καθορίζεται στους έξι (6) μήνες, με δυνατότητα διακοπής ή ανανέωσής της με όμοια απόφαση.

  Οι εν λόγω Ειδικοί Σύμβουλοι και Ειδικοί Συνεργάτες αποχωρούν αυτοδίκαια χωρίς άλλη διαδικασία και ταυτόχρονα με την αποχώρηση για οποιονδήποτε λόγο του προσώπου που τους προσέλαβε, χωρίς να γεννάται δικαίωμα αποζημίωσης ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή αξίωση.

  Η αμοιβή τους καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

   

  2.  «Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά από γνώμη του Δ.Σ του ΟΑΕΕ, δύναται να λειτουργούν Γραφεία του ΟΑΕΕ σε περιοχές που δεν εδρεύουν Υπηρεσίες του Οργανισμού, τα οποία θα ανήκουν οργανικά στα Τμήματα του ΟΑΕΕ που έχουν την κατά τόπο αρμοδιότητα των περιοχών που θα λειτουργούν, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.

  Με την ίδια Απόφαση θα καθορίζονται οι αρμοδιότητες των Γραφείων αυτών, ο αριθμός των υπηρετούντων υπαλλήλων , οι Υπηρεσίες του Οργανισμού στις οποίες θα ανήκουν οργανικά, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την λειτουργία τους».

  3. Από τις Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού του κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας που έχουν κατανεμηθεί στις Περιφερειακές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διακόσιες πενήντα (250) κενές μεταφέρονται και προσαυξάνουν τις θέσεις του κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού των ανωτέρω υπηρεσιών.

  4. Οι διατάξεις των άρθρων 29 και 30 του ν. 3863/10 καταργούνται, πλην της περ. δ της παρ. 2 του άρθρου 30 του νόμου αυτού.

  5. Η αναφερόμενη στη διάταξη αυτή Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας εντάσσεται με την προβλεπόμενη διάρθρωση στην υφιστάμενη Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στελεχώνεται με το πάσης φύσεως υπηρετούν προσωπικό της Διεύθυνσης Αναπηρίας και Κοινωνικής Εργασίας.

  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η οποία εκδίδεται μέσα σε δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος.

  Από την έναρξη ισχύος της ανωτέρω απόφασης, η Διεύθυνση Αναπηρίας και Κοινωνικής Εργασίας καταργείται.

  6. Μετά την ολοκλήρωση της ένταξης των Περιφερειακών Υπηρεσιών και των Μονάδων Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) η Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καταργείται και αντίστοιχα η Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας εντάσσεται στη Γενική Διεύθυνση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος.

  7. Η ημερομηνία που προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθρου 6 του ν. 3863/2010 (Α΄115), παρατείνεται μέχρι την 1/9/2011.

  8. Στον Οργανισμό της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εντάσσεται και το υφιστάμενο σε αυτή Γραφείο Νομικού Συμβούλου. Το Γραφείο αυτό είναι αυτοτελές, έχει δε τις αρμοδιότητες και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

  9. Προστίθεται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Τρίτου Κεφαλαίου του Ν. 3607/2007 περίπτωση ια, που έχει ως εξής:

  ια) αποφασίζει για την πρόσληψη δύο (2) ειδικών συμβούλων και δύο (2) ειδικών συνεργατών για τις ανάγκες λειτουργίας του γραφείου του με σχέση (εργασίας) ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διαρκείας έξι (6) μηνών, που μπορεί ν΄ανανεώνεται ανά εξάμηνο ή μικρότερο χρονικό διάστημα. Η ως άνω σχέση καταργείται αυτοδικαίως και αζημίως οποτεδήποτε ,για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ιδίως δε με την αλλαγή του Διευθύνοντος Συμβούλου για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία.

   

  10. Ο Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ)  καταβάλλει στους συμβεβλημένους προμηθευτές του, πλην των φαρμακοποιών, ως προκαταβολή το 90% του αιτούμενου ποσού μετά την κατά νόμο αφαίρεση κρατήσεων, μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες από την υποβολή του λογαριασμού. Όσον αφορά την πληρωμή των φαρμακοποιών, η οποία  μπορεί να πραγματοποιείται μέσω διανεμητικού λογαριασμού ή μέσω φαρμακευτικού συλλόγου όπου υπάρχει δυνατότητα, ο Οργανισμός καταβάλλει ως προκαταβολή το αιτούμενο ποσό, μετά την κατά νόμο αφαίρεση κρατήσεων, εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας από την υποβολή του λογαριασμού.

  Εάν κατά τον έλεγχο και την εκκαθάριση των λογαριασμών προκύψει τελικό ποσό μικρότερο του αιτηθέντος και εξοφληθέντος, η διαφορά παρακρατείται από τους επόμενους λογαριασμούς των προμηθευτών. Σε περίπτωση μη υποβολής νεότερου λογαριασμού, η διαφορά αναζητείται από τον ΟΠΑΔ, κατά κείμενες διατάξεις περί αναγκαστικής είσπραξης των καθυστερούμενων εισφορών.

  Οι ρυθμίσεις των προηγουμένων παραγράφων έχουν εφαρμογή και για όλους τους εκκρεμείς λογαριασμούς του ΟΠΑΔ.

   

  11. Στην  παρ. 23 του αρ. 79 του Νόμου  3918/ 2011 (ΦΕΚ 31/Α) με την οποία προστέθηκε παρ. 6 στο αρ. 19 του Π.Δ. 52/2001 αντικαθίσταται αυτή  ως εξής:

  Στον Ο.Π.Α.Δ. συνιστώνται δύο (2) θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών ή Επιστημονικών Συνεργατών για την κάλυψη των αναγκών του Προέδρου. Οι ανωτέρω πρέπει να έχουν πτυχίο Ανώτατου  Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής. Προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου .Με τη λήξη της θητείας του προέδρου ή με τον οποιοδήποτε τρόπο αποχώρησης του, λύεται αυτοδίκαια και αζημίως η σχέση εργασίας με τον ΟΠΑΔ.

  Η αμοιβή των ανωτέρω καθορίζεται με Κοινή Υπουργική Απόφαση των αρμοδίων Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Οικονομίας και Οικονομικών.

   

  12. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 19 του ΠΔ52/2001, η οποία προστέθηκε με την παρ. 23 του άρθρου 79 του Ν. 3918/2011, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

  «Η αποζημίωσή των συμβούλων καθορίζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της 2/70403/0022/2006 (ΦΕΚ 142/ΥΟΔΔ) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως εκάστοτε ισχύει».

   

  Άρθρο 80

  Ρυθμίσεις για Συλλογικά Όργανα ΦΚΑ

  1. « Στο άρθρο 23 παρ. 1 του Ν.3655/2008 προστίθεται εδάφιο (Δ΄) ως ακολούθως :

  Δ) Η Τ.Δ.Ε της Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών αποτελείται από

  α)Έναν υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με βαθμό Α΄ως Πρόεδρο με τον αναπληρωτή του.

  β) Έναν υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με βαθμό Α΄ως μέλος με τον αναπληρωτή του.

  γ) Τρεις εκπροσώπους των ασφαλισμένων που προτείνονται ( σε τριπλάσιο αριθμό) ένας από την Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) ένας από τη Γενική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΓΣΕΕ) ένας από την Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (ΓΣΕΑΕ) με τους αναπληρωτές τους.»

  2. To στοιχείο β΄ του εδαφίου Β΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 5 του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 2011

   

  Αθήνα, 11 Απριλίου 2011

   

  Τα Διοικητικά Συμβούλια των επαγγελματικών οργανώσεων

  α) της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ και

  β) της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, αφού συζητήσαμε εκτεταμένα τα προβλήματα του κλάδου και ειδικότερα την απαράδεκτη καθυστέρηση και υπερημερία κάποιων δημόσιων ασφαλιστικών ταμείων και συγκεκριμένα των  Ο.Π.Α.Δ. , Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. , Ο.Α.Ε.Ε. και Δ.Ε.Η. (Τ.ΑΥ.Τ.Ε.Κ.Ω.),  με το χρόνο εξόφλησής μας από τα ανωτέρω ασφαλιστικά ταμεία  να επιμηκύνεται καθημερινά, αποφασίζουμε σήμερα να αντιδράσουμε, υπογράφοντες το παρακάτω

   

  Π  Ρ  Ω  Τ  Ο  Κ  Ο  Λ  Λ  Ο        Σ  Υ  Ν  Ε  Ρ  Γ  Α  Σ  Ι  Α  Σ

   

  Τα ως άνω Σωματεία εκπροσωπούμε και έχουμε ως μέλη μας ιατρούς και ιατρικές επιχειρήσεις, που, συμβαλλόμενοι με τα ανωτέρω ταμεία,  παρέχουμε το μεγαλύτερο μέρος των ιατρικών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στους ασφαλισμένους τους, τους οποίους και εξυπηρετούμε παρέχοντας  υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας.

  Για τις υπηρεσίες αυτές, τις οποίες έχουμε ήδη παράσχει, δεν εξοφλούμαστε για χρονικό διάστημα που σε κάποια μέλη μας για μεν τον Ο.Π.ΑΔ. φτάνει τους 16 μήνες και σε μερικές περιοχές όπως ο Πειραιάς τους 19 μήνες, για το Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. τους 20 μήνες,  για τον Ο.Α.Ε.Ε. τους 15 μήνες και σε μερικές περιοχές τους 24 μήνες, για το ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΑΠΟΤΕ τους 27 μήνες, για το ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΑΑΠΤΠΓΑ τους 17 μήνες, για το ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΑΠΗΣΑΠ τους 16 μήνες, για το ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΑΠΕΤΕ τους 10 μήνες, για το ΕΤΑΑ ΤΣΑΥ τους 18 μήνες, για το ΕΤΑΑ Ταμείο Νομικών τους 15 μήνες, για το ΕΤΑΠ ΜΜΕ ΤΣΕΥΠ τους 18 μήνες, για τον ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ τους 6 με 9 μήνες, για το ΙΚΑ τους 11 μήνες και για το ΤΑΥΤΕΚΩ Δ.Ε.Η. τους 20 μήνες, με αποτέλεσμα η υπομονή και η φυσική και οικονομική αντοχή μας να έχουν φθάσει στα όρια τους.

  Καλούμε τους υπεύθυνους να εγκαταλείψουν τις μεθόδους του ψευδεπίγραφου και ανούσιου –πλέον- διαλόγου και να προχωρήσουν στην άμεση καταβολή του συνόλου των οφειλομένων για τα έτη 2009 και 2010, ενώ  από το τρέχον έτος, να εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους εντός διμήνου, όπως επιτάσσει η Ελληνική και  Κοινοτική νομοθεσία.

   

  Δ  Ε  Σ  Μ  Ε  Υ  Ο  Μ  Α  Σ  Τ  Ε

   

  -         Να καλέσουμε τα συναρμόδια Υπουργεία να δώσουν άμεση λύση σε ένα πρόβλημα, το οποίο έχει φέρει τα μέλη μας, ιατρικά εργαστήρια και διαγνωστικά  κέντρα στα πρόθυρα αναστολής των εργασιών τους.

  -         Εάν δεν το πράξουν, να σταματήσουμε να δεχόμαστε μετά τις …2 ΜΑΙΟΥ… 2011 τα παραπεμπτικά των ανωτέρω ασφαλιστικών ταμείων.

  -         Να ζητούμε από τους  ασφαλισμένους  των ταμείων αυτών  να καταβάλλουν  εξ’ ιδίων το κόστος, σύμφωνα με το κρατικό τιμολόγιο και να του χορηγούμε απόδειξη, ώστε να εισπράττουν τα χρήματα που κατέβαλαν αυτοπροσώπως από τους συγκεκριμένους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

  -         Να εξαντλήσουμε, ως κορυφαίοι, αξιόπιστοι και πλέον αντιπροσωπευτικοί ιδιωτικοί φορείς του Ιατρικού Κόσμου που εκπροσωπούμε, τις προσπάθειές μας, ώστε να επιτύχει η κινητοποίησή μας αυτή και να έχει την μεγαλύτερη δυνατή ανταπόκριση και συμμετοχή από τους συναδέλφους μας.

  -         Να απέχουμε, μετά την υπογραφή του παρόντος και εφεξής, από οποιαδήποτε ενέργεια ή συνεννόηση κατά μόνας, η οποία μπορεί να υποσκάψει τόσο τους όρους του παρόντος πρωτοκόλλου συνεργασίας, όσο και την γενικότερη επιτυχία της κινητοποίησης που αποφασίζουμε.  Τουναντίον, δεσμευόμαστε να πράττουμε την οποιαδήποτε απαραίτητη ενέργεια από κοινού και στα πλαίσια της καλής πίστης και συνεργασίας.

  -         Να ενημερώσουμε με κάθε πρόσφορο μέσο τους ασφαλισμένους των συγκεκριμένων ταμείων  που είναι και οι χρήστες των υπηρεσιών μας, ότι η ταλαιπωρία την οποία θα υποστούν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση και την μόνη διέξοδο τόσο για την επίλυση των δίκαιων αιτημάτων μας όσο και για την αναβάθμιση των υπηρεσιών που δέχονται και να ζητήσουμε την κατανόηση και συμπαράστασή τους.

  Η κινητοποίηση αυτή αποτελεί πλέον την μόνη διέξοδό μας, αφού εξαντλήσαμε κάθε περιθώριο καλής διάθεσης και ορίων του Ιατρικού Κόσμου που εκπροσωπούμε, ο οποίος εμπαίζεται πλέον καθημερινά τόσο από την Κυβέρνηση όσο και από τις διοικήσεις των ανωτέρω αναφερόμενων δημόσιων ασφαλιστικών οργανισμών.

   

  Για την

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Λεωνίδας Αναγνώστου             Αργύρης Πλακιώτης

  Πρόεδρος ΔΣ                           Γεν. Γραμματέας

   

  Για την

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Βαγγέλης Σπανός             Απόστολος Τερζόπουλος

  Πρόεδρος ΔΣ                       Γεν. Γραμματέας

   

  Ακολουθεί κατάλογος φορέων Π.Φ.Υ., οι κατά το νόμο υπεύθυνοι των οποίων, δέχονται ανεπιφύλακτα το παραπάνω πρωτόκολλο συνεργασίας και δεσμεύονται με την υπογραφή τους απαρέγκλιτα να το τηρήσουν.

   

  ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ Π.Φ.Υ.

  ΟΝ/ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

  ΔΙΕΘΥΝΣΗ – ΤΗΛΕΦΩΝΟ

  ΦΟΡΕΑ Π.Φ.Υ.

  ΥΠΟΓΡΑΦΗ

  ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ Π.Φ.Υ.

  ΟΝ/ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

  ΔΙΕΘΥΝΣΗ – ΤΗΛΕΦΩΝΟ

  ΦΟΡΕΑ Π.Φ.Υ.

  ΥΠΟΓΡΑΦΗ

  ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 4/4/2011

  ΑΘΗΝΑ, 04/04/2011

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

   

  Μετά την διαφαινόμενη αθέτηση των υποσχομένων για ακόμη μια φορά, πιθανότατα λόγω ανωτέρας βίας, από τον πρόεδρο του Ο.Π.Α.Δ. κ. Κυριάκο ΣΟΥΛΙΩΤΗ, όσον αφορά την εξόφληση των ιατρικών διαγνωστικών εξετάσεων που έχουν διενεργηθεί στους ασφαλισμένους του οργανισμού περίθαλψης των Δημοσίων Υπαλλήλων, που σε ορισμένες Υ.Π.Α.Δ., όπως αυτή του ΠΕΙΡΑΙΑ, παραμένουν ανεξόφλητες από τον ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ του 2009, δηλαδή δέκα εννέα (19) ολόκληρους μήνες, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων (ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ.), μαζί με τις άλλες ενώσεις των εργαστηριακών ιατρών που συμμετέχουν στην Ομοσπονδία (Π.Ο.Σ.Ι.Π.Υ.) και σε συνεννόηση με την Ένωση Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, EUROMEDICA, κ.α.) προετοιμάζει Πανελλήνια Γενική Συνέλευση όλων των φορέων που εκπροσωπούν την ιδιωτική εργαστηριακή ιατρική, το ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ και ώρα 11 π.μ., στο ξενοδοχείο PRESIDENT (Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 43, Αμπελόκηποι), για λήψη δραστικών αποφάσεων, μαζικού χαρακτήρα, που αφορούν τις μεγάλες καθυστερήσεις εξόφλησης των παρεχομένων ιατρικών υπηρεσιών, προς τους ασφαλισμένους των Δημοσίων Ασφαλιστικών Ταμείων, ένα εκ των οποίων είναι και ο Ο.Π.Α.Δ..

  Οι δυνατότητες περαιτέρω πίστωσης, των παρόχων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας προς τα ασφαλιστικά ταμεία, έχουν προ πολλού εξαντληθεί και ο κίνδυνος άμεσης κατάρρευσης των μονάδων μας, με όλες τις αρνητικές συνέπειες που εμπεριέχει αυτή και για την Εθνική Οικονομία, είναι πλέον προ των πυλών.

  Κάτω από αυτό το αντικειμενικό οικονομικό βάρος και από την απόλυτα δικαιολογημένη πίεση που ασκούν τα μέλη του Συνδέσμου μας στον Πρόεδρο και στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ., έντονα πιεστικές καταστάσεις τις οποίες βαίνουμε εξ’ άλλου όλοι μας και παρά την φιλότιμη προσπάθεια και ειλικρινή διάθεση βοήθειας, που πιστεύουμε ακόμη ότι καταβάλλει ο Πρόεδρος του Ο.Π.Α.Δ. για επίλυση του προβλήματος, είμαστε αναγκασμένοι, εφ’ όσον δεν υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις του Προέδρου και των συνεργατών του, μέχρι την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, να παροτρύνουμε τα μέλη μας να συμμετάσχουν μαζικά στις κινητοποιήσεις που θα αποφασιστούν, αν θέλουμε να διατηρήσουμε κάποιες μικρές ελπίδες σωτηρίας που μας απομένουν ακόμη.

  Τελειώνοντας , σας επισυνάπτουμε την ανακοίνωση της Π.Ο.Σ.Ι.Π.Υ. και την πρόσκληση που ετοιμάζεται για να σας αποσταλεί και θεωρούμε την παρουσίας σας βεβαία, γιατί κρίνεται το μέλλον του κλάδου μας και ο καθένας από εμάς και πρώτα απ’ όλους η Πολιτεία, θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους.


       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ    

   Γεώργιος ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ                     Ιωάννης ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ
    Ιατρός Ακτινολόγος                               Βιοχημικός

  Επιστολή πρoς τους Προέδρους και τα ΔΣ των επί μέρους Ενώσεων της ΠΟΣΙΠΥ

  Αθήνα 28/03/2011

  Πρ
  τους Προέδρους και τα ΔΣ των επί μέρους Ενώσεων της ΠΟΣΙΠΥ

   

  Αγαπητοί Συνάδελφοι.

  Το ΔΣ / ΠΟΣΙΠΥ, στη πρόσφατη σύγκλησή του και με απόλυτη πλειοψηφία, αποφάσισε και συγκαλεί Γενική Συγκέντρωση  των μελών, εγγεγραμμένων μια μη, όλων των Επαγ. Ενώσεων , Φορέων  και Συλλόγων της επικράτειας, εκτιμώντας ότι , η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί από την ανομολόγητη  στάση πληρωμών από τα περισσότερα ασφαλιστικά ταμεία πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα και από όλους .

  Η Γενική Συγκέντρωση θα γίνει το Σάββατο 16/4/2011 στο Hotel President, Λ. Κηφισίας 43, Αμπελόκηποι, Αθήνα, από την 11.00 και με τα εξής θέματα:

  α) Η στάση πληρωμών από τα ασφαλιστικά ταμεία σαν αιτία της κατάρρευσης της Α΄θμιας Ιδιωτικής Υγείας, και

  β) Νέες συμβάσεις με τα νέα ταμεία;

  Η ευρεία συμμετοχή μελών και μη μελών, για την ανταλλαγή απόψεων και τη λήψη αποφάσεων είναι καθοριστικοί παράγοντες για την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος και προς τούτο η  ΠΟΣΙΠΥ έχει εκτυπώσει 4.000 προσκλήσεις ( ως συνημ. Υπόδειγμα) , τις οποίες και θα διανείμει εντός των προσεχών ημερών , στις επί μέρους Ενώσεις , για το κάλεσμα των ενδιαφερομένων.

       

                                       Για το Διοικητικό Συμβούλιο

           Ο Πρόεδρος                                                 Ο Γεν. Γραμματέας
      Λ. Αναγνώστου                                                    
  Α. Πλακιώτης