Ανακοίνωση - Ενημέρωση 09 03 2012 ( Εισαγωγή Ε.Τ.Α.Α. στην Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση )

  Αθήνα, 09/03/2012

  Ανακοίνωση – Ενημέρωση

     Σας κοινοποιούμε ανακοινώσεις του Ε.Τ.Α.Α. που αφορούν την εισαγωγή και αυτού του ταμείου στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης ( από 19 Μαρτίου 2012 ) και την αναγραφή των παρακλινικών εξετάσεων και των συνταγών φαρμάκων με αυτόν τον τρόπο, προς ενημέρωση σας.

  Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση – Ανακοίνωση Υγειονομικού Διευθυντή Ε.Τ.Α.Α.

  Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση – Μήνυμα Προέδρου Ε.Τ.Α.Α.

  Ο Πρόεδρος                              Ο Γεν. Γραμματέας

  Γιώργος Βουγιούκας                         Ιωάννης Καραμηνάς

  Ιατρός Ακτινολόγος                                 Βιοχημικός

  Ατομική Πρόσκληση για Γενική Συνέλευση Συνδέσμου 31 03 2012

  Αθήνα, 09/03/2012

  ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  Θέμα : Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση

  Αγαπητό μέλος του ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ.,

      Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων σας προσκαλεί στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση που θα διεξαχθεί το Σάββατο 24 Μαρτίου 2012 και ώρα έναρξης στις 10:30 π.μ. και περαίωσης της όλης διαδικασίας στις 14:30 μ.μ. στο ξενοδοχείο ¨ΤΙΤΑΝΙΑ¨ , στον συνεδριακό χώρο ¨ΟΥΡΑΝΟΣ¨ που βρίσκεται στο 10ο όροφο του ξενοδοχείου.

      Στην περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στον ίδιο χώρο, ημέρα και ώρα την αμέσως επόμενη εβδομάδα, δηλαδή το Σάββατο 31 Μαρτίου 2012, που σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ.5 του καταστατικού μας, η δεύτερη αυτή συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα με οποιονδήποτε αριθμό ταμειακώς ¨εντάξει¨ παρόντων μελών.

  Τα θέματα για τα οποία θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση είναι τα εξής :

  1. Απολογισμός έτους 2011 και προϋπολογισμός έτους 2012
  2. Επικύρωση απόφασης Δ.Σ. για αποχώρηση από την Ομοσπονδία (Π.Ο.Σ.Ι.Π.Υ.),
  3. Ενέργειες για τις μεγάλες καθυστερήσεις εξόφλησης των ασφαλιστικών ταμείων ( Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κ.α.)
  4. Έκδοση άδειας λειτουργίας των μονάδων Π.Φ.Υ.
  5. Μείωση του μισθολογικού κόστους των μονάδων Π.Φ.Υ.
  6. Προσφορά δωρεάν διαγνωστικών εξετάσεων σε απόρους
  7. Τροποποίηση του καταστατικού του Συνδέσμου

      Σας υπενθυμίζουμε ότι δικαίωμα συμμετοχής στις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, έχουν μόνο τα μέλη που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα, έχουν δηλαδή εξοφλήσει και την τελευταία συνδρομή τους, που είναι αυτή του β’ εξαμήνου του προηγούμενου έτους (2011).

      Σας επισημαίνουμε επίσης ότι σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.3 του καταστατικού μας, κάθε νομικό πρόσωπο – μέλος του Συνδέσμου μας εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση με τρία μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου εάν είναι Α.Ε., με δύο εάν είναι Ε.Π.Ε. και επ’ ονόματος του εάν είναι φυσικό πρόσωπο, ομόρρυθμος ή ετερόρρυθμος εταιρεία. Οι παραπάνω καθοριζόμενοι εκπρόσωποι, συμμετέχουν ατομικά ή δι’ εκπροσώπου από άλλο μέλος και έχουν ο καθένας από μία ψήφο στις Γενικές Συνελεύσεις.

  Με φιλικούς χαιρετισμούς

  Γιώργος Βουγιούκας

  Πρόεδρος Δ.Σ.

  Ανακοίνωση - Ενημέρωση 07 03 2012 (Σχετικά με έγγραφα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

  Αθήνα, 07/03/2012

  Ανακοίνωση – Ενημέρωση

  Σας κοινοποιούμε εγκυκλίους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με τις οποίες : α) μας παρέχουν διευκρινήσεις για τη παροχή ιατρικής περίθαλψης στους ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και β) τροποποιούν το με Α.Π. 915/31-01-2011 Γεν. Έγγραφο σχετικά με την υποβολή μηνιαίων λογαριασμών από τους Συμβεβλημένους Παρόχους Υπηρεσιών Υγείας. Ακόμα, σας κοινοποιούμε ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που αφορά τον Οίκο του Ναύτου.

     Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Διαύγεια του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έγγραφο με το οποίο γνωστοποιείται η Σύσταση του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.).

     Τέλος, αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. οι οδηγίες για την υποβολή και πληρωμή ιατρικών επισκέψεων συμβεβλημένων ιατρών στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..Σας κοινοποιούμε τα έγγραφα παρακάτω.

   

  Διευκρινήσεις για την παροχή ιατρικής περίθαλψης στους ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

  Τροποποίηση του με Α.Π.915/31-01-2011 Γεν. Εγγράφου

  Ανακοίνωση Υ.Υ.Κ.Α. σχετικά με τον Οίκο του Ναύτου

  Γνωστοποίηση δημοσίευσης του Ν.4025/2012 (Α' 41). Σύσταση του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.) και ένταξη σε αυτό.

  Οδηγίες για την υποβολή και πληρωμή ιατρικών επισκέψεων συμβεβλημένων ιατρών στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

  Ο Πρόεδρος                              Ο Γεν. Γραμματέας

  Γιώργος Βουγιούκας                         Ιωάννης Καραμηνάς

  Ιατρός Ακτινολόγος                                 Βιοχημικός

  Ανακοίνωση - Ενημέρωση 06 03 2012 ( Πληρωμή από το Ε.Τ.Α.Α.)

  Αθήνα, 06/03/2012

  Ανακοίνωση – Ενημέρωση

     Σας κοινοποιούμε έγγραφα του Ε.Τ.Α.Α. τα οποία μας ενημερώνουν για τη διαβίβαση παραστατικών πληρωμής διαφόρων δαπανών παροχών υγείας, προς ενημέρωση σας.

  Λοιπές Παροχές Ανοιχτής Περίθαλψης

  Πληρωμή Ιατρικής Περίθαλψης

  Πληρωμή Ιατρικής Περίθαλψης

  Λοιπές Παροχές Ανοιχτής Περίθαλψης

  Ο Πρόεδρος                               Ο Γεν. Γραμματέας

  Γιώργος Βουγιούκας                         Ιωάννης Καραμηνάς

  Ιατρός Ακτινολόγος                                Βιοχημικός

  Ανακοίνωση - Ενημέρωση 05 03 2012 ( Σχετικά με τις σφραγίδες των σταρτιωτικών γιατρών )

   

  Αθήνα, 05/03/2012

  Ανακοίνωση – Ενημέρωση

     Σας κοινοποιούμε έγγραφο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με το οποίο μας ενημερώνουν ότι οι σφραγίδες των συμβεβλημένων στρατιωτικών γιατρών, εφόσον δεν έχουν αριθμό Τ.Σ.Α.Υ., θα πρέπει να αναγράφουν τον αριθμό του στρατιωτικού τους μητρώου.

     Ακόμα, εγκρίθηκε η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου διάρκειας 1 έτους για 350 γιατρούς και οδοντιάτρους, όπου οι αιτήσεις τους θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά μέχρι τις 30/03/2012.

     Επιπλέον, αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. το οποίο δίνει πληροφορίες για τη διαδικασία προληπτικού ελέγχου για τους ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθώς και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αναγράφονται αυτές.

  Τα έγγραφα παρατίθενται παρακάτω, προς ενημέρωση σας.

  Σφραγίδες συμβεβλημένων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στρατιωτικών γιατρών

  Σύναψη Σύμβασης Έργου για γιατρούς και οδοντιάτρους

  Διαδικασία Προληπτικού Ελέγχου σε ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

  Ο Πρόεδρος                               Ο Γεν. Γραμματέας

  Γιώργος Βουγιούκας                         Ιωάννης Καραμηνάς

  Ιατρός Ακτινολόγος                                 Βιοχημικός

  BANNER PRIVACY

  banner healthreport

  Τελευταία νέα

  Βρείτε μας στο Facebook