Εξώδικο ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ. προς το Τ.Σ.Α.Υ. 14 06 2012

  ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

  ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

     Του Σωματείου με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πανεπιστημίου αρ. 56, όπως νομίμως εκπροσωπείται.

  ΠΡΟΣ

     Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ», Τομέας Υγειονομικών (πρώην ΤΣΑΥ), το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αχαρνών αρ.27, όπως νομίμως εκπροσωπείται.

  *************

   
  Δυνάμει του άρθρου 57 του Ν. 3996/2011, διά του οποίου προσετέθησαν στο άρθρο 6 παρ. 5 του Ν.Δ. 3348/1955 οι περιπτώσεις γ, δ, ε και στ, προκύπτει η υποχρέωση των εργοδοτών, οι οποίοι απασχολούν υγειονομικούς, να απογράφονται στο Μητρώο Εργοδοτών των Τομέων Υγειονομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Τομέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών, Τομέας Υγείας Υγειονομικών, Τομέας Προνοίας Υγειονομικών), να υποβάλουν καταστάσεις εισφορών και να προβαίνουν στην εξόφλησή τους μέσω του συστήματος ελεγχόμενης είσπραξης, εντός των προθεσμιών που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Επίσης, αποφασίσθηκε η ηλεκτρονική υποβολή των Καταστάσεων Εισφορών και Συνεισφορών (ΚΕΣ) και μάλιστα αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής οδού από 09.01.2012.

   

     Στο ως άνω σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής των ΚΕΣ, όπως αυτό διατίθεται μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας «www.tsay.gr» και συγκεκριμένα στην υποχρεωτική επιλογή του πεδίου «εργασιακή σχέση», όπου καλείται ο εργοδότης να επιλέξει την εργασιακή σχέση που τον συνδέει με τον εκάστοτε υγειονομικό, δίδονται στον εγγεγραμμένο εργοδότη οι εξής επιλογές: 1) Έμμισθος, 2) Έμμισθος χωρίς δικαίωμα άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος, 3) Κατά Πράξη και Περίπτωση. Ειδικώς, όμως, στην επιλογή της σχέσης εργασίας του υγειονομικού, όταν αυτός έχει ήδη δηλωθεί από τον εργοδότη ως επιστημονικά υπεύθυνος, οι επιλογές περιορίζονται στην εξής μία: του Εμμίσθου.

     Η παραπάνω ανακολουθία του συστήματος, η οποία οφείλεται στον αυθαίρετο και αντίθετο με το νόμο και την πραγματικότητα, χαρακτηρισμό από μέρους του ταμείου σας της σχέσης που συνδέει τον επιστημονικά υπεύθυνο υγειονομικό με τον εργοδότη του, αποκλειστικά ως έμμισθη, στερεί από τους εργοδότες, που απασχολούν υγειονομικούς επιστημονικά υπευθύνους με σχέση ανεξαρτήτων υπηρεσιών (κατά πράξη και περίπτωση), το δικαίωμα να υποβάλουν τις Καταστάσεις Εισφορών και Συνεισφορών, σύμφωνα με την πραγματική εργασιακή σχέση και τους εξωθεί στην καταβολή λανθασμένων εισφορών για την κατηγορία αυτή υγειονομικών.

     Επειδή, η σχέση εργασίας (ακόμα και των επιστημονικά υπευθύνων επιμέρους εργαστηρίων) συνιστά νομικό και πραγματικό ζήτημα που κρίνεται ανά περίπτωση, χωρίς εσείς να έχετε την εξουσία να προβαίνετε σε συνολικούς χαρακτηρισμούς σχέσεων εργασίας, ιδιαίτερα μετά τις αλλαγές που επέφερε ο ν. 3919/2011 καθώς και η διάταξη της § 5 του άρθρου 13 του ν. 2071/1992, όπως αυτή ισχύει σήμερα.

  Επειδή ως εκ τούτου φέρουμε έννομο συμφέρον όπως υπερασπιστούμε τα συμφέροντα των μελών μας, τα οποία θίγονται από το ως άνω σύστημα που το ταμείο σας επιβάλει σε όλα τα μέλη μας.

  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

     Σας ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι η σχετική υποβολή των δηλώσεων από τα μέλη μας ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ αναγνώριση ή ομολογία σχέσης εξηρτημένης εργασίας μεταξύ του διαγνωστικού εργαστηρίου και του επιστημονικά υπευθύνου, όπου αυτή πραγματικά δεν υφίσταται αλλά γίνεται αποκλειστικά προκειμένου να μην υποστούν τα μέλη μας τις αρνητικές επιπτώσεις της μη υποβολής δηλώσεως.

     ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΘΕ, τόσο ως Σύνδεσμος όσο και για λογαριασμό ενός εκάστου των μελών μας, εντόνως, για τη σημερινή μορφή του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής των ΚΕΣ και εξόφλησης αυτών και σας ΚΑΛΟΥΜΕ όπως τροποποιήσετε τις επιλογές στα ηλεκτρονικά πεδία που αναφέρονται ανωτέρω, προκειμένου να καλύπτει και τις περιπτώσεις των υγειονομικών επιστημονικά υπευθύνων που συνδέονται με τους εργοδότες τους με σχέση ανεξαρτήτων υπηρεσιών (κατά πράξη και περίπτωση).

  Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής παραγγέλλεται όπως παραδώσει νόμιμα την παρούσα προς αυτό που απευθύνεται προς γνώση και για τις έννομες συνέπειες, αντιγράφοντας το περιεχόμενο της παρούσης όπισθεν της εκθέσεως επιδόσεως.

  Αθήνα, 11.06.2012

  Για τον ΠΑ.Σ.I.ΔΙ.Κ.

  Ο Αντιπρόεδρος β’ και Πληρεξούσιος Δικηγόρος

  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ

  BANNER PRIVACY

  banner healthreport

  Τελευταία νέα

  Βρείτε μας στο Facebook