25/05/2021 - Επιτρεπόμενα όρια δαπανών έτους 2021 για τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

    Αθήνα,25/05/2021

    ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


    Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 2076/Β’/20-05-2021 με το οποίο καθορίζονται τα επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας του έτους 2021.


    Φ.Ε.Κ. 2076/Β’/20-05-2021