14/03/2019 - Εγγραφή στα μητρώα του Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας και εισφορές

  Προς:    Ιατρικό Σύλλογο Αρκαδίας
      
                                              

  Αθήνα, 14/03/2019


  Θέμα: Εγγραφή Εταιρειών στα μητρώα του Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας και εισφορές

  Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

  Πληροφορηθήκαμε ότι με ανακοίνωση που κοινοποιήσατε προς τα Διαγνωστικά Κέντρα και Εργαστήρια μέσα στο 2018, ζητήσατε την καταβολή ετήσιων εισφορών για ιατρούς και εταιρείες παροχής ιατρικών υπηρεσιών, όπως επί λέξει αναφέρετε:
  « Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, οι εταιρείες παροχής ιατρικών υπηρεσιών υποχρεούνται σε καταβολή ετήσιας εισφοράς που καθορίστηκαν, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, πράξη 2/2018/03-05-2018.
          ΜΗΤΡΩΟ  ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ:
  •    Ι.Κ.Ε.- Ο.Ε.- ΕΠΕ: τέλος=300,00 ευρώ ετησίως και 50,00 ευρώ ανά μέτοχο εκ των οποίων 10%  του συνολικού ποσού, στον Π.Ι.Σ.

  Μέτοχοι που είναι ιατροί μέλη του Ι.Σ.Αρκαδίας εξαιρούνται του τέλους 50,00 ευρώ
  •     Α.Ε. ετήσιο τέλος (300,00 ευρώ επί του αριθμού των ιατρών που απασχολούν) εκ των οποίων, ποσοστό 10% επί του συνολικού ποσού στον Π.Ι.Σ.

  Ο Ιατρικός Σύλλογος, έχει την υποχρέωση, καταβολής του 10% επί των εισφορών για κάθε έτος προς τον Π.Ι.Σ., στο τέλος κάθε εξαμήνου, ακριβή αντίγραφα των μητρώων ιδιωτικών εταιρειών και τις εκάστοτε μεταβολές.»

  Ο ανωτέρω προσδιορισμός της ετήσιας εισφοράς, δημιουργεί εύλογες αμφιβολίες ως προς την σύνδεση του με τον σκοπό του Ν. 4512/2018 (όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5/17-01-2018 Τ.Α’ που αφορά σε μητρώα Ιατρικών Συλλόγων).
  Συγκεκριμένα αναφέρουμε το υπέρογκο ποσό των τριακοσίων ευρώ (300,00) που καλείται να πληρώσει κάθε εταιρεία (ΙΚΕ- ΟΕ -ΕΠΕ και ΑΕ), ως άκρως δυσανάλογο με το πνεύμα του νόμου και τη πρόθεση του Νομοθέτη.
  Παράλληλά, η επιβολή ετήσιας εισφοράς πενήντα (50,00) ευρώ ανά μέτοχο συνιστά ουσιαστικά επιβολή τέλους ιδιοκτησίας, συνυφασμένου με την ιδιότητα του μετόχου- μέτρο ανήκουστο μέχρι σήμερα. Ο διαχωρισμός δε ανάμεσα σε ιατρούς μέλη του Ι.Σ. Αρκαδίας και μη, με την υποχρέωση να καλύπτει μόνο τους δεύτερους μετόχους, εγείρει ζητήματα αθέμιτου ανταγωνισμού στους επαγγελματίες του κλάδου αναλόγως της εγγραφής τους ή μη στον Σύλλογο της Αρκαδίας.
  Τέλος, η επιβολή τέλους τριακοσίων ευρώ (300,00) ανά ιατρό που η κάθε εταιρεία απασχολεί αποτελεί αναμφισβήτητα τροχοπέδη στην αύξηση της απασχόλησης, καθώς ουσιαστικά εμποδίζει την εταιρεία από την αύξηση του δυναμικού της ταυτίζοντας την ανάπτυξη της με την υποχρέωση καταβολής δυσθεώρητων ποσών σε ετήσια βάση. Αυτό έχει πρόδηλα αρνητικές συνέπειες στην απασχόληση των μελών σας καθώς και αποτελεί κίνητρο για υποβάθμιση των παρεχομένων ιατρικών υπηρεσιών στους κατοίκους της περιοχής αρμοδιότητάς σας.
  Αντιλαμβανόμαστε ότι με την εγγραφή στα ειδικά μητρώα εταιρειών παροχής ιατρικών υπηρεσιών υπάρχει και υποχρέωση καταβολής εισφοράς για κάθε έτος προς τον Ιατρικό Σύλλογο και αναλογικά προς τον Π.Ι.Σ. αναλόγως του αριθμού των ιατρών που απασχολεί η κάθε εταιρεία και φυσικά καλούμε τα μέλη μας σε συνεργασία με εσάς προκειμένου να υπάρξει η απαραίτητή οικονομική σας ενίσχυση. Όμως ο καθορισμός του ποσού των ετήσιων εισφορών θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις οικονομικές δυνατότητες των υποκειμένων (φυσικών και νομικών προσώπων) και ιδιαίτερα την σκοπούμενη αύξηση της ιατρικής απασχόλησης, η οποία και σαφώς υπονομεύεται με τις παρούσες συνθήκες.
  Παρακαλούμε συνεπώς για την επανεξέταση των ανωτέρω ποσών από το ΔΣ υπό το πρίσμα και των ανωτέρω.


  Με τιμή,

                 Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
        Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
             Ιατρός Ακτινολόγος                                                      Βιοχημικός

  BANNER PRIVACY

  banner healthreport

  Τελευταία νέα

  Βρείτε μας στο Facebook