05/03/2019 - Εγγραφή εταιρειών στα μητρώα του Ιατρικού Συλλόγου Λακωνίας και εισφορές

  Προς:    Ιατρικό Σύλλογο Λακωνίας   
                                          

       Αθήνα, 05/03/2019

  Θέμα: Εγγραφή Εταιρειών στα μητρώα του Ιατρικού Συλλόγου Λακωνίας και εισφορές

  Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

  Πληροφορηθήκαμε ότι με την 21.01.2019 ανακοίνωσή σας ενημερώνετε και ζητάτε την καταβολή ετήσιων εισφορών για ιατρούς και εταιρείες παροχής ιατρικών υπηρεσιών, όπως επί λέξει αναφέρετε:
  «Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις,
  1. οι ιατροί που είναι εγγεγραμμένοι στο ειδικό μητρώο μελών υποχρεούνται σε καταβολή ετήσιας εισφοράς ύψους 70 Ευρώ
  2. οι εταιρείες παροχής ιατρικών υπηρεσιών υποχρεούνται σε καταβολή ετήσιας εισφοράς ως εξής:
  Α. ΙΚΕ- ΟΕ -ΕΠΕ: τέλος= 300,00 ευρώ ετησίως και 50,00 ευρώ ανά μέτοχο εκ των οποίων το 10% του συνολικού ποσού, αποδίδεται στον Π.Ι.Σ. Μέτοχοι που είναι ιατροί μέλη του Ι.Σ. Λακωνίας εξαιρούνται του τέλους 50,00 ευρώ.
  Β. Α.Ε. ετήσιο τέλος 300,00 ευρώ και 300 ευρώ ανά ιατρό που η εταιρεία απασχολεί εκ των οποίων ποσοστό 10% επι του συνολικού ποσού αποδίδεται στον Π.Ι.Σ.»
  Ο ανωτέρω προσδιορισμός της ετήσιας εισφοράς, δημιουργεί εύλογες αμφιβολίες ως προς την σύνδεση του με τον σκοπό του Ν. 4512/2018 (όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5/17-01-2018 Τ.Α’ που αφορά σε μητρώα Ιατρικών Συλλόγων).
  Συγκεκριμένα αναφέρουμε το υπέρογκο ποσό των τριακοσίων ευρώ (300,00) που καλείται να πληρώσει κάθε εταιρεία (ΙΚΕ- ΟΕ -ΕΠΕ και ΑΕ), ως άκρως δυσανάλογο με το πνεύμα του νόμου και τη πρόθεση του Νομοθέτη.
  Παράλληλά, η επιβολή ετήσιας εισφοράς πενήντα (50,00) ευρώ ανά μέτοχο συνιστά ουσιαστικά επιβολή τέλους ιδιοκτησίας, συνυφασμένου με την ιδιότητα του μετόχου- μέτρο ανήκουστο μέχρι σήμερα. Ο διαχωρισμός δε ανάμεσα σε ιατρούς μέλη του Ι.Σ. Λακωνίας και μη, με την υποχρέωση να καλύπτει μόνο τους δεύτερους μετόχους, εγείρει ζητήματα αθέμιτου ανταγωνισμού στους επαγγελματίες του κλάδου αναλόγως της εγγραφής τους ή μη στον Σύλλογο της Λακωνίας.
  Τέλος, η επιβολή τέλους τριακοσίων ευρώ (300,00) ανά ιατρό που η κάθε εταιρεία απασχολεί αποτελεί αναμφισβήτητα τροχοπέδη στην αύξηση της απασχόλησης, καθώς ουσιαστικά εμποδίζει την εταιρεία από την αύξηση του δυναμικού της ταυτίζοντας την ανάπτυξη της με την υποχρέωση καταβολής δυσθεώρητων ποσών σε ετήσια βάση. Αυτό έχει πρόδηλα αρνητικές συνέπειες στην απασχόληση των μελών σας καθώς και αποτελεί κίνητρο για υποβάθμιση των παρεχομένων ιατρικών υπηρεσιών στους κατοίκους της περιοχής αρμοδιότητάς σας.
  Αντιλαμβανόμαστε ότι με την εγγραφή στα ειδικά μητρώα εταιρειών παροχής ιατρικών υπηρεσιών υπάρχει και υποχρέωση καταβολής εισφοράς για κάθε έτος προς τον Ιατρικό Σύλλογο και αναλογικά προς τον Π.Ι.Σ. αναλόγως του αριθμού των ιατρών που απασχολεί η κάθε εταιρεία και φυσικά καλούμε τα μέλη μας σε συνεργασία με εσάς προκειμένου να υπάρξει η απαραίτητή οικονομική σας ενίσχύση. Όμως ο καθορισμός του ποσού των ετήσιων εισφορών θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις οικονομικές δυνατότητες των υποκειμένων (φυσικών και νομικών προσώπων) και ιδιαίτερα την σκοπούμενη αύξηση της ιατρικής απασχόλησης, η οποία και σαφώς υπονομεύεται με τις παρούσες συνθήκες.
  Παρακαλούμε συνεπώς για την επανεξέταση των ανωτέρω ποσών από το ΔΣ υπό το πρίσμα και των ανωτέρω.

  Με τιμή,

                 Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
        Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
             Ιατρός Ακτινολόγος                                                      Βιοχημικός

  BANNER PRIVACY

  banner healthreport

  Τελευταία νέα

  Βρείτε μας στο Facebook