ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 2011

  Αθήνα, 05 Μαΐου 2011

   

  Τα Διοικητικά Συμβούλια των επαγγελματικών οργανώσεων

  α) της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ και

  β) της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, αφού συζητήσαμε εκτεταμένα τα προβλήματα του κλάδου και ειδικότερα την απαράδεκτη καθυστέρηση και υπερημερία κάποιων δημόσιων ασφαλιστικών ταμείων και

  συγκεκριμένα των  Ο.Π.Α.Δ., Τ.Υ.Δ.Κ.Υ., Ο.Α.Ε.Ε., Τ.ΑΥ.Τ.Ε.Κ.Ω. (Δ.Ε.Η.,ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΤΑΠΤΠΓΑΕ, ΤΑΠ-ΗΣΑΠ, ΤΑΠΕΤΕ), ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ, ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ), ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (τομέας ΤΣΕΥΠ), με το χρόνο εξόφλησής μας από τα ανωτέρω ασφαλιστικά ταμεία  να επιμηκύνεται καθημερινά, αποφασίζουμε σήμερα να αντιδράσουμε, υπογράφοντες το παρακάτω

  Π  Ρ  Ω  Τ  Ο  Κ  Ο  Λ  Λ  Ο        Σ  Υ  Ν  Ε  Ρ  Γ  Α  Σ  Ι  Α  Σ

   

  Τα ως άνω Σωματεία εκπροσωπούμε και έχουμε ως μέλη μας ιατρούς και ιατρικές επιχειρήσεις, που, συμβαλλόμενοι με τα ανωτέρω ταμεία,  παρέχουμε το μεγαλύτερο μέρος των ιατρικών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στους ασφαλισμένους τους, τους οποίους και εξυπηρετούμε παρέχοντας  υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας.

  Για τις υπηρεσίες αυτές, τις οποίες έχουμε ήδη παράσχει, δεν εξοφλούμαστε για χρονικό διάστημα που σε κάποια μέλη μας για μεν τον Ο.Π.ΑΔ. φτάνει τους 16 μήνες και σε μερικές περιοχές όπως ο Πειραιάς τους 19 μήνες, για το Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. τους 20 μήνες,  για τον Ο.Α.Ε.Ε. τους 15 μήνες και σε μερικές περιοχές τους 24 μήνες, για το ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΑΠΟΤΕ τους 27 μήνες, για το ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΑΠΤΠΓΑΕ τους 17 μήνες, για το ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΑΠΗΣΑΠ τους 16 μήνες, για το ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΑΠΕΤΕ τους 10 μήνες, για το ΕΤΑΑ ΤΣΑΥ τους 18 μήνες, για το ΕΤΑΑ Ταμείο Νομικών τους 15 μήνες, για το ΕΤΑΠ ΜΜΕ ΤΣΕΥΠ τους 18 μήνες, για τον ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ τους 6 με 9 μήνες, για το ΙΚΑ τους 11 μήνες και για το ΤΑΥΤΕΚΩ Δ.Ε.Η. τους 20 μήνες, με αποτέλεσμα η υπομονή και η φυσική και οικονομική αντοχή μας να έχουν φθάσει στα όρια τους.

  Καλούμε τους υπεύθυνους να εγκαταλείψουν τις μεθόδους του ψευδεπίγραφου και ανούσιου –πλέον- διαλόγου και να προχωρήσουν στην άμεση καταβολή του συνόλου των οφειλομένων για τα έτη 2009 και 2010, ενώ  από το τρέχον έτος, να εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους εντός διμήνου, όπως επιτάσσει η Ελληνική και  Κοινοτική νομοθεσία.

  Δ  Ε  Σ  Μ  Ε  Υ  Ο  Μ  Α  Σ  Τ  Ε

  -         Να καλέσουμε τα συναρμόδια Υπουργεία να δώσουν άμεση λύση σε ένα πρόβλημα, το οποίο έχει φέρει τα μέλη μας, ιατρικά εργαστήρια και διαγνωστικά  κέντρα στα πρόθυρα αναστολής των εργασιών τους.

  -         Εάν δεν το πράξουν, να σταματήσουμε να δεχόμαστε μετά τις …16 ΜΑΙΟΥ… 2011 τα παραπεμπτικά των ανωτέρω ασφαλιστικών ταμείων.

  -         Να ζητούμε από τους  ασφαλισμένους  των ταμείων αυτών  να καταβάλλουν  εξ’ ιδίων το κόστος, σύμφωνα με το κρατικό τιμολόγιο και να τους χορηγούμε απόδειξη, ώστε να εισπράττουν τα χρήματα που κατέβαλαν αυτοπροσώπως από τους συγκεκριμένους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

  -         Να εξαντλήσουμε, ως κορυφαίοι, αξιόπιστοι και πλέον αντιπροσωπευτικοί ιδιωτικοί φορείς του Ιατρικού Κόσμου που εκπροσωπούμε, τις προσπάθειές μας, ώστε να επιτύχει η κινητοποίησή μας αυτή και να έχει την μεγαλύτερη δυνατή ανταπόκριση και συμμετοχή από τους συναδέλφους μας.

  -         Να απέχουμε, μετά την υπογραφή του παρόντος και εφεξής, από οποιαδήποτε ενέργεια ή συνεννόηση κατά μόνας, η οποία μπορεί να υποσκάψει τόσο τους όρους του παρόντος πρωτοκόλλου συνεργασίας, όσο και την γενικότερη επιτυχία της κινητοποίησης που αποφασίζουμε.  Τουναντίον, δεσμευόμαστε να πράττουμε την οποιαδήποτε απαραίτητη ενέργεια από κοινού και στα πλαίσια της καλής πίστης και συνεργασίας.

  -         Να ενημερώσουμε με κάθε πρόσφορο μέσο τους ασφαλισμένους των συγκεκριμένων ταμείων  που είναι και οι χρήστες των υπηρεσιών μας, ότι η ταλαιπωρία την οποία θα υποστούν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση και την μόνη διέξοδο τόσο για την επίλυση των δίκαιων αιτημάτων μας όσο και για την αναβάθμιση των υπηρεσιών που δέχονται και να ζητήσουμε την κατανόηση και συμπαράστασή τους.

  Η κινητοποίηση αυτή αποτελεί πλέον την μόνη διέξοδό μας, αφού εξαντλήσαμε κάθε περιθώριο καλής διάθεσης και ορίων του Ιατρικού Κόσμου που εκπροσωπούμε, ο οποίος εμπαίζεται πλέον καθημερινά τόσο από την Κυβέρνηση όσο και από τις διοικήσεις των ανωτέρω αναφερόμενων δημόσιων ασφαλιστικών οργανισμών.

   

  Ακολουθεί κατάλογος των επιμέρους ενώσεων, σωματείων και συνδέσμων που εισηγούνται την κινητοποίηση, καθώς και αναλυτικός κατάλογος των μονάδων Π.Φ.Υ., οι κατά το νόμο υπεύθυνοι των οποίων, δέχονται ανεπιφύλακτα το παραπάνω πρωτόκολλο συνεργασίας και έχουν τη βούληση με την υπογραφή τους απαρέγκλιτα να το τηρήσουν, αφού οι αποφάσεις έχουν παρθεί από τα αρμόδια συλλογικά τους όργανα.

   

  Για την

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Πρόεδρος ΔΣ                                   Γεν. Γραμματέας

  Λεωνίδας Αναγνώστου                       Αργύρης Πλακιώτης

   

  Για την

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Πρόεδρος ΔΣ                           Γεν. Γραμματέας

  Βαγγέλης Σπανός                     Απόστολος Τερζόπουλος

   

  Για τον

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

  Πρόεδρος ΔΣ                                Γεν. Γραμματέας

  Γεώργιος Βουγιούκας                      Ιωάννης Καραμηνάς

   

  Για την

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ – ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΩΝ - ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΩΝ

  Πρόεδρος ΔΣ                                Γεν. Γραμματέας

  Αργύρης Πλακιώτης                       Σπύρος Κραμποβίτης

   

  Για τον

  ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

  Πρόεδρος ΔΣ                                  Γεν. Γραμματέας

  Θεόδωρος Χατζηπαναγιώτου             Άννα Μαστοράκου

   

  Για την

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ

  Πρόεδρος ΔΣ                               Γεν. Γραμματέας

  Θεόδωρος Γεωργακόπουλος            Μιχάλης Ψαλτάκος

   

   

   

  ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ Π.Φ.Υ.

  ΟΝ/ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

  ΔΙΕΘΥΝΣΗ – ΤΗΛ/ΝΟ

  ΜΟΝΑΔΔΑΣ Π.Φ.Υ.

  ΥΠΟΓΡΑΦΗ

  ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ Π.Φ.Υ.

  ΟΝ/ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

  ΔΙΕΘΥΝΣΗ – ΤΗΛ/ΝΟ

  ΜΟΝΑΔΔΑΣ Π.Φ.Υ.

  ΥΠΟΓΡΑΦΗ

  ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  BANNER PRIVACY

  banner healthreport

  Τελευταία νέα

  Βρείτε μας στο Facebook