Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Με τίτλο

«Υπηρεσίες Υποστήριξης του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων (ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ.)»

για το έργο

«ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 

1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»

στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Κατεβάστε την προκήρηξη

 

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Αρχεία

Παραδειγμα - PASIDIK ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Επιστολή

ΥΔ_ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ

Υ Δ DHMOSIOTITA_yd_pros1

Προσύμφωνο συνεργασίας ΚΕΚ_ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Προσύμφωνο Συνεργασίας TASEIS - μελος

Β_Υπεύθυνη Δήλωση_Δικαιολογητικό 2 ΕΜΕ

Β_Υπεύθυνη Δήλωση_Διk 7Νομιμου Εκπρο

Β_Υπεύθυνη Δήλωση_ΔιΚ  8 Ενισχ Ησ Σημασιας

Β_Πίνακας 2_ΕΜΕ

Β_Πίνακας 1_Απασχολούμενο προσωπικό

Β_Απαιτούμενα Στοιχεία-Δικαιολογητικά

Β_ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΧ