Ρυθμίσεις Θεμάτων ΟΠΑΔ - Άρθρο 24

1. Η τελευταία περίοδος του εδαφίου γ’ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2768/1999 (ΦΕΚ 273 Α΄), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 3 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α΄), καταργείται.
2. Δαπάνες για ορθοπεδικά είδη, προθέματα και λοιπά βοηθητικά μέσα που δεν περιλαμβάνονται στον κανονισμό παροχών του ΟΠΑΔ και έχουν πληρωθεί ή των οποίων εκκρεμεί η πληρωμή τους μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, θεωρούνται νόμιμες ή εκκαθαρίζονται αντίστοιχα, με βάση κοστολογήσεις που διενεργήθηκαν μέχρι 30 Απριλίου 2009 με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.).
Δαπάνες για ιατρικές πράξεις και παρακλινικές εξετάσεις που δεν έχουν περιληφθεί στο κρατικό τιμολόγιο και έχουν πληρωθεί ή των οποίων εκκρεμεί η πληρωμή μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, θεωρούνται νόμιμες ή εκκαθαρίζονται αντίστοιχα, με βάση τις κοστολογήσεις που διενεργήθηκαν με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (Κε.Σ.Υ.).
3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος δαπάνες για ορθοπεδικά είδη, προθέματα και λοιπά βοηθητικά μέσα δεν εκκαθαρίζονται αν δεν κοστολογούνται με τροποποίηση του Κανονισμού Παροχών του Ο.Π.Α.Δ..
Ομοίως δεν εκκαθαρίζονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος, δαπάνες που αφορούν ιατρικές πράξεις και παρακλινικές εξετάσεις, αν δεν έχουν κοστολογηθεί με προεδρικό διάταγμα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 29 του α.ν. 1565/1969.
4. Από την 1η Αυγούστου 2008 η εκκαθάριση, ο έλεγχος νομιμότητας και η εντολή πληρωμής των δαπανών του Τομέα Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του Οργανισμού περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.) πλην αυτών που απορρέουν από τις διατάξεις του Κανονισμού Παροχών του Τομέα, όπως ισχύει, διενεργείται από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών. Οι ανωτέρω δαπάνες του προϋπολογισμού του Ο.Π.Α.Δ. υπόκεινται στον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
5. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 70 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄) προστίθεται τέταρτο εδάφιο ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, οι επιτροπές του Δ.Ε.Κ. Αθηνών και των Π.Ε.Κ. Αθηνών και Πειραιώς είναι πενταμελείς και σε αυτές μετέχουν, εκτός από τα ανωτέρω προβλεπόμενα μέλη, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήματος της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας του ίδιου Υπουργείου.»
6. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 5 του ν.3620/2007 (ΦΕΚ 276 Α΄) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:
«Η έκτακτη αυτή παροχή θα καταβληθεί τμηματικά σε μια εξαετία και θα υπολογιστεί με βάση μηνιαίο βασικό μισθό των Προέδρων των Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας, ύψους 4.072 ευρώ για το πρώτο και 3.994 ευρώ για τα λοιπά έτη και τους συντελεστές, τις προσαυξήσεις και τα χρονοεπιδόματα των μηνιαίων βασικών μισθών των δικαστικών λειτουργών και των μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ανά βαθμό, όπως ορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 29 (παρ. 1), 30 (παρ. Α1 και Β), 31, 32 και 33 (παρ. Α1, Β και Γ) του ν.3205/2003.»