16/05/2022 - Υγεία και ασφάλεια στους εργαζομένους

Αθήνα, 16/05/2022

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 93/A’/13-05-2022 με το οποίο εναρμονίζεται η Ελληνική νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή οδηγία που αφορά την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.


ΦΕΚ 93/A’/13-05-2022
(Σελ. 3382-3383 και 3386-3388)