16/05/2022 - Ν. 4931, "Γιατρός για όλους, ισότιμη και ποιοτική στις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ και στην ΠΦΥ και άλλες επείγουσες διατάξεις"

Αθήνα, 16/05/2022

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 94/Α’/13-05-2022 με το οποίο νομοθετείται η μεταρρύθμιση στην Π.Φ.Υ. και στον ΕΟΠΥΥ.


ΦΕΚ 94/Α’/13-05-2022
(Άρθρα 1-9, 25-45 και 71-73)