09/05/2022 - Εξαιρέσεις επί των πληθυσμιακών κριτηρίων

Αθήνα, 09/05/2022

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 2195/Β’/04-05-2022 με το οποίο τροποποιείται η Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1918/Β/2010) που αφορά τους όρους, τις προϋποθέσεις , τα όργανα και τη διαδικασία χορήγησης αδειών σκοπιμότητας και αδειών λειτουργίας για εγκατάσταση και λειτουργία μηχανημάτων ιοντιζουσών και μη ακτινοβολιών, στο σημείο που αναφέρεται στις εξαιρέσεις που υπάρχουν για τα πληθυσμιακά κριτήρια.


ΦΕΚ 2195/Β’/04-05-2022