05/01/2022 - Διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού νόσησης

Αθήνα,05/01/2022

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 3/Β’/04-01-2022 με το οποίο εξειδικεύονται οι κανόνες χορήγησης του πιστοποιητικού νόησης από COVID.


ΦΕΚ 3/Β’/04-01-2022