24/06/2020 - Τροποποίηση ορίων των δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έτους 2019

Αθήνα, 24/06/2020

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 2489/B’/23-06-2020 με το οποίο τροποποιούνται τα όρια δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έτους 2019 για τις κατηγορίες Ε1Β και Ε5Β των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους συμβεβλημένους παρόχους υγείας.


ΦΕΚ 2489/B’/23-06-2020