05/02/2021 - Παράταση των προθεσμιών ΚΕΠΑ

Αθήνα, 05/02/2021

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 392/Β’/03-02-2021 με το οποίο παρατείνονται οι προθεσμίες ισχύος των αποφάσεων ΚΕΠΑ έως 30/04/2021.


ΦΕΚ 392/Β’/03-02-2021