01/02/2021 - Νέα πληθυσμιακά κριτήρια για CT και MRI

Αθήνα, 01/02/2021

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 287/Β’/27-01-2021 με το οποίο τροποποιούνται τα πληθυσμιακά κριτήρια που εφαρμόζονται για την έκδοση αδειών σκοπιμότητας των αξονικών και μαγνητικών τομογράφων.


ΦΕΚ 287/Β’/27-01-2021