20/10/2020 - Νέες κλίμακες rebate, Ανώτατα όρια δαπανών Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 2020 και Ρύθμιση οφειλών rebate/claw back 2013-2019

Αθήνα, 20/10/2020

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 4583/Β’/16-10-2020 με το οποίο καθορίζονται οι νέες κλίμακες rebate ανά κατηγορία εξέτασης. Στην περίπτωση των εξετάσεων που εκτελούνται από διαγνωστικά κέντρα δεν σημειώνεται καμία μεταβολή στις κλίμακες.
Επιπλέον, κοινοποιούμε το ΦΕΚ 4586/Β’/16-10-2020 με το οποίο καθορίζονται τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας για το 2020.
Τέλος, κοινοποιούμε το ΦΕΚ 4613/Β’/19-10-2020 με το οποίο καθορίζεται η διαδικασία της ρύθμισης των οφειλών από rebate και claw back όπως έχουν προκύψει για τα έτη 2013-2019. Τονίζεται ότι υπάρχει καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την υπαγωγή των παρόχων υγείας στην ρύθμιση έως 30/11/2020.

 

ΦΕΚ 4583/Β’/16-10-2020
4586/Β’/16-10-2020
4613/Β’/19-10-2020