Φ.Ε.Κ. 5132/Β'/16-11-2018

Αθήνα, 22/11/2018

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


      Κοινοποιούμε Υπουργική Απόφαση σχετικά με τους όρους, τις προϋποθέσεις, τα όργανα και τις διαδικασίες χορήγησης των αδειών σκοπιμότητας και αδειών λειτουργίας για εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών.


Φ.Ε.Κ. 5132/Β’/16-11-2018

               Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
      Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
           Ιατρός Ακτινολόγος                                                      Βιοχημικός