ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΟΣΙΠΥ

                                                                                                     Αθήνα, 2/5/2011

                                                                                                     Αρ.Πρωτ. : 38

                                                      ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Προς :

Όλα τα ΜΜΕ, έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο

Όλα τα ασφαλιστικά ταμεία και τα εποπτεύοντα υπουργεία


Με πρωτοβουλία της ΠΟΣΙΠΥ και των επί μέρους φορέων που την απαρτίζουν, την 16/4/2011 έγινε  στην Αθήνα με επιτυχία το Α΄ Πανελλήνιο Πανεργαστηριακό Ιατρικό Συμβούλιο Φορέων Ιδιωτικής Υγείας, με  κύριο θέμα : « Οι καθυστερήσεις των δαπανών μας από τα ασφαλιστικά  ταμεία σαν αιτία της κατάρρευσης της ιδιωτικής υγείας».

 

Με την  συμμετοχή όλων των φορέων, από τους μεγάλους ιδιωτικούς ομίλους μέχρι και τα μεμονωμένα ιατρικά εργαστήρια, και αφού έγινε διαβούλευση ,  πάρθηκε με απόλυτη πλειοψηφία η παρακάτω απόφαση, που περιγράφεται και στο αντίστοιχο Πρωτόκολλο Συνεργασίας:

 

«Όλοι οι συμμετέχοντες φορείς θα αναστείλουμε την επί πιστώσει εφαρμογή των  υφιστάμενων συμβάσεων όλων των ασφαλιστικών ταμείων,  (με την παρούσα ή την μελλοντική τους ονομασία ) που καθυστερούν την εξόφληση των δαπανών μας  υγειονομικής περίθαλψης πλέον του εξαμήνου και απαιτούμε την άμεση απόδοση των οφειλομένων.

Ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του μέτρου ορίζεται η  16 Μαίου 2011 και η διάρκεια της θα είναι επ΄ αόριστον , μέχρις εξοφλήσεων των οφειλομένων, όπως η σχετική  Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία ορίζει».

 

Η συντονιστική επιτροπή του Γενικού Συμβουλίου εξουσιοδοτήθηκε με απόλυτη πλειοψηφία για τα παρακάτω:

 

Α) Να φροντίσει για την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας από τους συμμετέχοντες φορείς.

Β) Να διαβιβάσει το παρόν  Δελτίο Τύπου σε όλα τα ΜΜΕ (έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο)

Γ) Να κοινοποιήσει το παρόν σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία και τα εποπτεύοντα υπουργεία.

Δ) Να αναρτήσει το παρόν σε όλες τις σχετικές ιστοσελίδες.

Ε) Να μεριμνήσει για την ενημέρωση όλων των μελών των επί μέρους εργαστηριακών σωματείων, ενώσεων και φορέων , αλλά και όλων   των κληθέντων, στο Γεν. Συμβούλιο, ανεξάρτητα από την παρουσία τους ή τη συμμετοχή τους σε αυτό, και τέλος

ΣΤ) Να εποπτεύσει για την εφαρμογή των συμφωνηθέντων από τους υπογράφοντες το Πρωτόκολλο Συνεργασίας..


                             Ο Πρόεδρος                  Ο Γεν. Γραμματέας


                           Λ.Αναγνώστου                   Α. Πλακιώτης